UBYTOVACÍ ŘÁD HORSKÉHO HOTELU JAVOR

1.         Hotel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta, v rámci přihlašovací povinnosti, který se v recepci prokáže platným občanským průkazem, cestovním pasem nebo jiným dokladem totožnosti a vyplní a podepíše Přihlašovací lístek.  Ubytovat je možné i hosta, který má trvalé bydliště v místě ubytovacího zařízení.

2.         Při ubytování host dostane klíč od pokoje, heslo od hlavního vchodu a klíč, respektive kartu k možnosti parkování motorového vozidla na vyhrazené odstavné ploše. Parkování je zpoplatněno dle ceníku ubytování a služeb a je vystaven v recepci a na webových stránkách hotelu. Vyhrazená odstavná plocha pro motorová vozidla hostů není hlídána, střežena či jinak zabezpečena. Hotel neodpovídá za škodu způsobenou na motorových vozidlech a na věcech v nich ponechané.  

3.         Veškeré klíče nebo karty ubytovaný host odevzdá při ukončení pobytu na recepci.

4.         Hosté, které jsou postiženy infekčními nemocemi, nelze ubytovat.

5.         Hotel může ve zvláštních případech nabídnout hostovi jiné, než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

6.         Hotel je povinen na základě objednaného a potvrzeného ubytování hosta ubytovat nejpozději do 20 hodin. Do té doby pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.  V případě, že host pojistí svou rezervaci číslem kreditní karty, je pokoj rezervován do příjezdu hosta.

7.         Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu být nabídnut i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

8.         Hotel odpovídá za věci, které host do hotelu vnesl, pokud byly uloženy na místě k tomu určeném. Za peníze a cennosti odpovídá hotel, jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení. Host je povinen dbát na bezpečnost svých věcí. Hotel není povinen převzít od hosta do úschovy věci, které jsou svým rozsahem nebo hodnotou pro hotel neúměrné anebo které nejsou umístěny v zapečetěné nebo jinak vhodně uzavřené schránce.

9.         V pokoji může ubytovaný host přijímat návštěvy pouze se souhlasem pracovníka recepce hotelu, po zapsání do Knihy návštěv v recepci a to v době od 8 do 22 hodin.

10.       Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána jinak, odhlásí host pobyt nejpozději do

10.00 hodin posledního dne, v téže době pokoj uvolní. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu hotel účtovat pobyt za následující den. Dohodnutá lhůta se může lišit dle jednotlivých případů, dle požadavku a potřeb hosta a hotelu.

11.       V pokoji nebo společenských prostorech hotelu nesmí občan bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat zařízení hotelu (nábytek), provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo instalace. Odnášet jakékoliv vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování.

12.       V objektu hotelu a zvláště v pokojích není dovoleno hostu používat vlastních elektrických spotřebičů, mimo laptopy, tablety, mobilní telefony, chůvičky a spotřebiče, které slouží k jejich osobní hygieně (holící, případně masážní strojky, vysoušeče vlasů apod.).

13.       Zakázáno je vnášet kola, koloběžky, lyže nebo jiné rozměrné sportovní nářadí a pomůcky do objektu hotelu, vyjma prostor, pro tyto účely vyhrazené. Zákaz je také stavět nebo opírat kola nebo jiné předměty a pomůcky mimo vyhrazené prostory. Uložení kol nebo jiných předmětů a pomůcek je umožněna na základě platných ceníků hotelu. Prostory k uložení kol, jiných předmětů a pomůcek není hlídána, střežena či jinak zabezpečena a hotel neručí za poškození. V případě prokázané krádeže kola, jiných předmětů, pomůcek a po ukončeného šetření Policií České Republiky, předává hotel řešení škodné události pojišťovně. 

14.     Za škody, které host způsobí na majetku hotelu, odpovídá v plném rozsahu a je povinen je nahlásit na recepci. Pokud host zaplatí zálohu za pobyt či za čerpání služeb, bude z této zálohy přednostně hrazena škoda, kterou host prokazatelně způsobil.

15.       Host je povinen při každém odchodu z pokoje uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla v pokoji a jeho příslušenství, uzamknout dveře a klíč si ponechat nebo odevzdat na recepci. Při ukončení pobytu jej musí odevzdat na recepci.

16.       Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10 let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních společenských prostorách, bazénu, zahradách a pozemcích ubytovacího zařízení, stejně tak není dovoleno dětem do 10 let samostatně používat dětské koutky bez dozoru dospělé osoby. Dále rodič nebo zákonný zástupce dítěte zodpovídá za pohyb a chování svých děti ve všech hotelových prostorách do 18ti let jejich věku.“

17.       Hostu není dovoleno brát na pokoj sportovní nářadí a předměty, pro jejichž uložení je vyhrazeno jiné místo. Dále host nesmí v prostorech určených k bydlení nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití, držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde – li o léčivé přípravky určených pro potřebu hosta.

18.       Ubytovaní hosté jsou povinni řídit se protipožárními směrnicemi hotelu. Ve všech prostorách hotelu včetně pokojů platí zákaz kouření.

19.       Právo na náhradu škody musí být uplatněno hostem v hotelu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě musel dovědět a to i písemnou formou.

20.       Psi a jiná domácí zvířata mohou být do hotelu přijata pouze za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav a předloží k nahlédnutí platný očkovací průkaz a zajistí nerušivé chování domácího zvířete. Zvířata nesmí zůstat bez dozoru na pokoji ani v ostatních prostorách hotelu. Pohyb zvířat po veřejných prostorách hotelu je možný pouze s náhubkem a v doprovodu majitele (nebo osoby doprovázející zvíře).

21.       V době od 22.00 hod. do 6.00 hod. je ubytovaný host povinen dodržovat noční klid. Toto platí i pro hotelové terasy, balóny a společné prostory hotelu.

22.       Míčové a jiné sporty je možné provozovat ve vyhrazených prostorech, aby nebyl rušen klid, odpočinek a bezpečnost hostů a ostatních občanů.

23.       Do prostor hotelu je možno přijíždět motorovými vozidly jen po přístupové cestě a s vozidly parkovat na určených místech. Projíždění, používání zvukových nebo světelných

signálů a ponechání motoru v běhu je zakázáno.

24.       Případné opravy a mytí vozidel v prostorech hotelu je zakázáno.

25.       Za ubytovací a vedlejší služby hotelu je host povinen platit ceny v souladu s

platným ceníkem zpravidla při skončení pobytu, není-li dohodnuto jinak – nejdéle za jednotýdenní pobyt. Účet je splatný při předložení.

26.       Ceník pro ubytování a vedlejší služby je k nahlédnutí v recepci hotelu.

27.       Stížnosti ubytovaných hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá

recepce a vedení hotelu.

28.       Ubytovaný host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího/provozního řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení hotelu právo od smlouvy o poskytnutí ubytování odstoupit před uplynutím dohodnuté doby a požadovat úhradu za poskytnuté a dohodnuté služby.

29.       Hotel neručí za vlivy vyšší moci nebo nepředpokládaných situací, které nelze ovlivnit.

30.       Provozovatel má právo od Smlouvy o ubytování odstoupit, jestliže host hrubě porušuje povinnosti stanovené tímto řádem nebo v prostorech určených k ubytování hrubě porušuje dobré mravy.

31.       Provozovatel je povinen odevzdat hostu prostory určené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním, dbát na odstranění oznámených závad bez zbytečných průtahů, dbát na technický a hygienický stav v prostorech určených k ubytování.

32.       Ochrana spotřebitele:

Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

PETR‘S HOTELS s.r.o., jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

Totožnost a kontaktní údaje hotelu: 

PETR´S HOTELS s.r.o., IČ:02326388, DIČ:CZ02326388,Lazecká 365/121a, Hejčín, 779 00 Olomouc, Spisová značka C 57610 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Den zápisu: 20.11.2013, číslo účtu: 107-6075310297/0100

adresa pro doručování elektronické pošty: recepce@hotel-javor.com 

telefonní číslo: +420 499 320 497 nebo +420 608 680 770

hlavní předmět podnikání hotelu – ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb.

označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování.

cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je uvedena v aktuálním ceníku pro příslušný rok. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré daně bez poplatku obci.

způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně.

náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby.

údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu: ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce:

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: 
adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz (link is external).

v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.

označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika.

údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk.

33.       Počet stran: čtyři strany v tištěné podobě čtyři strany.

Ubytovací řád vydaný v Malé Úpě 01.01.2017        


Ing. Zbyněk Petr CSc,.    

Jednatel společnosti PETR‘S HOTELS s.r.o.

Nájdete nás taky na:

Napsali o nás klienti

 Jednim slovem SUPER…jidlo, pokoj, personal, vyziti pro deti…vsechno skvele. Jedina vada na krase – pocasi! Byl to snad nejosklivejsi tyden letosni zimy. � Ale verim, ze kdyby toto mohl hotel Javor ovlivnit, bylo by i pocasi skvele!!!� Dekujeme. Iveta s rodinou.

Iveta Adámková – 25.2.2017

 dobrý hotel a ještě lepší starající personál hlavně o děti :-) :-) :-) 11.2.-18.2.2017 hezká dovolená :-) :-)

Petr Polesný – 25.2.2017

 Děkuji za naprosto úžasný týden u vás v Krkonoších a ve vašem hotelu.Byla jsem maximálně spokojená se vším.Hlavně to okolí bylo úžasné počasí na objednávku luxusní :-).Určitě se k vám vrátím, byla jsem maximálně spokojená.Obsluha příjemná dávám 100% :-) :-)

Pavlina Ivanová – 3.2.2017

 Pro rodiny s dětmi ideální,animační programy byly fajn.Jidlo výborné! Čisto na pokojích.

 

Monika Vacatello – 22.1.2017

 Byli jsme už podruhé, poprvé na jaře a teď v zimě i s malým 5měsíčním miminkem, právě pro to perfektní zázemí pro děti. Ocenili sem také večerní program pro staršího synka, kdy dem se mohli věnovat miminku.Ideální pro rodiny s detmi, mohu jen doporučit

Veronika Kubová – 19.1.2017

 Naprosto uzasna zimni dovolena, ubytovani, jidlo,personal jsou TOP!! vubec se nam nechtelo domu. Radi se zase vratime. Dekujeme za uzasnou dovolenou❄🌨 a to jidlo ,naprosta pecka!mnam

Jana Němcová – 18.1.2017

 Poprvé jsme Javor navštívili s 8 měsíční dcerkou na jaře a dnes již 16m v zasněženém lednu. Vždy perfektní jidlo, personál milý a vstřícný, pokoje čisté . Určitě mohu říct, že celkově kvalita je mnohem vyšší než cena, kterou zaplatíte. Dva super koutky na hraní, venku krásné hřiště … Prostě kdo přemýšlí jestli ano- za nás ano, my se zase vrátíme. A všem v hotelu moc děkujeme.

Lucie Nepovím – 18.1.2017

 Troufám si říct že po dlouhé době jsem navštívil něco skvělého.

Jaroslav Rosa – 12.1.2017

Perfektní hotel na léto i zimu. Super personál a bezvadné jídlo. Určitě se rádi vrátíme

Michal Lattner – 9.1.2017

 Vcera jsme se vratili jiz z naseho 2.silvestrovskeho pobytu. Opet jsme byli moc spokojeni! Letos jsme navic vyuzili i instruktora lyzovani, se kterym jsme byli moc spokojeni. Velike diky POMERANCI! Oba synove z nej byli nadseni

Petra Slavíková – 4.1.2017

 Musím pochválit personál. Animační programy pro děti paráda. Jinak chceme moc pochválit a poděkovat (LYŽAŘSKÁ A SNOWBOARDOVÁ ŠKOLA BLUEHILL) l Martinovi S, který naučil naše děti na lyžích a to během 4 hodin. Ještě jednou děkujeme Martine.!

Koko Jambo – 30.12.2016

 Skvělý! Pro rodiny s dětmi je to nejlepší dovolená! Na To jak tam vařili, nezapomeneme asi hodně dlouho! :-) Opravdu můžu doporucit!

Zuzana Klierova – 22.12.2016

 Dnes jsme se z hotelu vrátili domů, vůbec se nám odjíždět nechtělo. Při příjezdu od paní recepční vše vysvětleno a ukázáno. Personál úžasný, jídlo vynikající, super podmínky pro děti. Nikde jsme nezažili tak vstřícné chování od celého personálu hotelu,bez výjimky. Jedním slovem UZASNE!!!!! V únoru se tam chystáme znovu na celý týden. Už teď se moc těšíme.

Věruška Pozníčková – 28.11.2016

 Bylo to skvele.vyborne jidlo.skvela zabava pro deti.a krasna priroda.vsem doporucuji

Žaneta Hepnarová – 28.10.2016

Skvělý hotel, ideální pro rodiny i s hodně malými dětmi, bezvadně vybaven, včetně přebalovacího pultu, kojenecké vody… Ochotný personál.
Super restaurace, vyjdou vstříc i vegetariánum a bezlepkou. Určitě se sem vrátíme.

Tereza Bezoušková – 7.10.2016

Děkujeme za krásný pobyt. Úžasný personál! Naše Leontýnka byla nadšená! Rádi se vrátíme!

Lenka, Leoš a Leontýnka

Rodina Brodských – 26.2.-5.3.2017

Děkujeme za krásný pobyt, výborné jídlo – kuchaři patří velká 1*

Snad se zadaří zase příští rok.

Rodina Policová – 25.2.-4.3.2017

Bylo to tu moc hezký, už jsme tu byli po třetí a pomeranč se nezměnil! :) Příště přijedeme zas! :)

Kája a Verča

Liškovi – 18.2.2017

Děkujeme za krásný týden na horách, všichni jsme se naučili lyžovat. Příští rok se vrátíme.

Jana, Kája, Kačka, Vojta, Áďa, Mařenka, Martinka, Evelin, Adam, Míša a Eva

Děti z MŠ U Rumcajse – 28.1.-4.2.2017

SUPER DOVOLENÁ

Moc se nám tu líbilo, je škoda, že tu nemůžeme být dýl. Moc děkujeme Martinovi, že mě naučil pár triků jak správně lyžovat a mého bráchu Lukáše i dokonce lyžovat ale dobře. Letos jsme v pokoji 310. Konečně lyže na lyže a když někdo spadne, tak se nevzdává!!

Všechno nejlepší v novém roce 2017 přejí Kaliankovi

Kaliankovi – 15.-19.1.2017

Děkujeme za velmi příjemný pobyt, milí personál, výborné jídlo a příjemné pokoje. Doporučujeme rodinám s dětmi a sami ještě přijedeme.

Hezké Vánoce a štěstí v Novém roce.

23.12.2016

Chtěli bychom mooc poděkovat za krásný pobyt na Vašem hotelu Javor, kde chválíme milý a vstřícný personál, dobré jídlo a pěkné pokoje. Nejvíce si tu na své přišly mé děti Adámek a Lucinka, které už se opět těší na návstěvu Vašeho hotelu!

Děkujeme Žírkovi z Chebu a babička Ilonka z Brna

 

19.11.2016 – pokoj č. 211

Moc děkujeme za krásný prodloužený víkend a vstřícný přístup!

Romana + Petr + Eliška + Péťa + Anežka – 30.9.-3.10.2016

Děkujeme za krásný pobyt va Vašem krásném hotelu. Příjemný personál a starost pana šéfa o své klienty nás tak potěšila, že se v brzké době opět těšíme na návrat.

 

Zoufalky z České Lípy – 18.9.2016

Děkujeme za příjemný pobyt. Všichni jste byli milí, usměvaví a v pohodě. Přejeme Vám pohodové dny.

Eliška, Kryštof a Damiánek

Kostkovi – 21.8.2016

Děkujeme za krásný pobyt od 30.7.-6.8.2016. Moc jsme jsi to užily i když bylo špatné počasí. V zimě se rádi vrátíme s budeme se těšit.

Pokoj 403

Iva, Marek a Emmička Moučkovi – 6.8.2016

Celému kolektivu hotelu Javor, moc děkujeme za krásnou dovolenou. Moc se nám tu líbilo, hlavně programy pro děti. Je vidět, že rozumíte dětem a víte co se jim líbí. DĚKUJEME!!!

Sofie, Filip a babička s dědou

Zikanovi

Léto r. 2016

13102847_1762975997270715_8311416203392276559_n Všem doporučujem rodiné a pohodové,vše přisbusebené dětem,výborné stravováni,milý a vztřícný personál a pan šéf se osobně stará o pohodu svých hostů. Moc děkujeme

Lenka Chloudová – 17.9.2016

13001179_1127129370652365_8564074951322748699_n Úžasná letní dovolená , velmi milý usměvavý a ochotný personál. Už se moc těšíme až tam pojedeme v zimně.

Lenka Brožková – 12.8.2016

14563505_1054829854633641_7048600919865418188_n Úžasné prostředí, přátelská obsluha, nejvíce musím pochválit kuchyň. Málokterý hotel mě takto potěšil. Z pobytu mám skvělý dojem, rád si pobyt zopakuji. !

Jan Novák – 15.9.2016

13335842_10209817766743315_7682328219602677782_n Dlouho jsem se nesetkala s tak příjemným personálem. Jste všichni skvělí, jen tak dál :-)

Han Ka Zerzáňová – 17.6.2016

13417493_10208696530585947_8674594439258356554_n Opět skvělá dovolená! Velmi doporučujeme! Výborný hotel, sympatický personál, přátelská atmosféra, dobré jídlo, perfektní animační program, interiér i okolí hotelu jsou uzpůsobené pro děti, které si díky tomu pobyt vyloženě užívají. Moc děkujeme!

Monika Kuciel – 2.7.2016

14563563_10202260465870526_6166527438022135042_n Hotel jsme se synem navštívili již dvakrát. Loni na podzim a tento rok v květnu. Úžasný personál, výborná kuchyně, úžasné okolí. Není co vytknout.

Terezka Knotková – 5.6.2016

10485309_10202522304888486_8953331844004341776_n Již potřetí a tentokrát rovnou na celý týden! Už teď vím,že mohu napsat SUPER DOVOLENÁ,jako vždy maximální spokojenost

Daniela Mrázová 20.8.2016

179832_194541550556689_7291263_n Maximální spokojenost se vším co jsme na hotelu vyzkoušeli. Pro rodiny s dětmi je to nejlepší volba!! Skvělý animační programy, skvělý personál.
Děkujeme za vše.

Lukáš Čermák 29.7.2016

14568076_1453586231337400_1216032412591749000_n Skvělý hotel, ideální pro rodiny i s hodně malými dětmi, bezvadně vybaven, včetně přebalovacího pultu, kojenecké vody… Ochotný personál.
Super restaurace, vyjdou vstříc i vegetariánům a bezlepkou. Určitě se sem vrátíme.

Tereza Bezoušková – 7.10.2016

13263828_10208253555130272_6867659139869623072_n V první řadě musím pochválit a vyseknout poklonu personálu. Ve spoustě restaurací se tváří personál otráveně, jenom vidí přicházet rodinu s dětmi. Zde personál s úsměvem na tváři bravurně kličkuje mezi caparty a ještě má sílu žertovat při vyřizování objednávky.

Druhá věc je stravování. V rámci Silvestrovského balíčku byla pouze možnost plné penze, ke které většinou nemám důvěru a v jiných hotelích se mi často vybavovali zážitky z dětství a školních jídelen a ve finále se pak dojídal jinde v restauraci z klasického jídelního lístku. V tomto hotelu však byla všechna jídla výborná, takže nebyla nutnost jídelák ani otevřít. Měl jsem tak možnost využít večer pouze chuťovky – utopence, hermelín, cibulové kroužky a i z těch jsem byl nadšený. Rozdíl mezi koupenými polotovary jinde a zde vlastními silami připravenými kousky z kvalitních surovin je opravdu znát. Držím palce, ať vám to vydrží a za rok to přijedeme zkontrolovat. :-)

Petasek von Slavik 4.1.2016

14322594_1408848602462808_2925444580419654068_n Skvěle užitý týden se super lidmi a personálem. Vůbec se nám nechtělo domů. Byl tam skvělý personál. Veliké díky Martinovi, Adélce ,Davidovi, Leontýnce.Všem moc děkujeme za skvělý večer u ohně. Výborné jídlo a všude bylo čisto. Hřište, bazén a vířivka super. Příští rok zase přijedeme.
S pozdravem Dáša a Maja
PS: Pozdravujte Martina, Adél, Davida a Domču. Děkujeme

Dagmar Dušánková – 30.8.2016

14581409_10154751330635757_8919817223745158437_n Akorát jsme se dnes vrátili z týdenního pobytu na Javoru a za nás tedy naprostá spokojenost. Náladu mi nezkazilo ani nalomené zápěstí z namrzlé sjezdovky, prostě vše super. Děti si to moc užily a starší syn byl plný dojmů. :) Veškerý personál příjemný a ochotný, zábavné večery pro děcka, výborné jídlo a za mne tedy i v pohodě ubytování (wifi, tv, toaleta + vana, přistýlka, která byla normální postel, čisto), proto nechápu některá hodnocení, kde lidé píšou, že ubytko bylo podprůměrné. Možná by mohlo být luxusnější ve formě nové koupelny, zasouvacích skříní a lépe využitých prostor a já nevím čeho všeho, ale na horský hotel a za peníze, které to stálo, pro mne určitě v pohodě. :))) Určitě se někdy vrátíme. Ještě jednou děkujeme a zdravíme do Malé Úpy :)

Kristina Gaálová – 13.2.2016

13590456_1390347760980900_6592912213646050351_n Dovolená od 6.8.-13.8 2016. Naprostá spokojenost,personál na jedničku, ochotný,vstřícný a vždy vysmátý :D Velké díky do kuchyně,jídlo výborné.Pokoje čisté a útulné.Moc se nám tu líbilo,krásné výlety a příroda.Synátor si to náramně užíval a pozdravuje speeda Davida :D Rádi se sem vrátíme .)Honza,Jarmila a Honzík pokoj 206. PS:A zdravíme Honzu,Janu,Klárku a Melisku z Opavy z pokoje 203 :D

Honza Bady Míka – 20.8.2016

13000203_10206381887690862_2885219130077712389_nPřijeli jsme 11.9.2016, úžasné přivítání, perfektní večeře. Milý personál. Poté co jsme se stali místní raritou (auto nám sjelo po více jak dvou hod od zaparkování do příkopu) ochotná pomoc místního personálu při vyprošťování vozu, bez jeho poškození.
Měla jsem obavy, protože před tímto pobytem jsme měli být ubytováni 3 dny na Větrově, ale tady na Javoru nám všechno zklamání vynahradili. Děkujeme a všem doporučuji

Ljuba Weinarová 12.9.2016

13939605_1494964477184087_4032388108005867433_n Dnes jsme se vrátili z naší dovolené… Jedním slovem… Úžasné… Vůbec se mi nechtělo domů. Skvělý personál…. Veliké díky, Davidovi, Martinovi, Adélce… Bohužel nevím všech jména… Všem moc děkuji za ten servis…. Pokoje čistý, jídlo též dobré… Veliké vyžití pro děti, super animační programy, a to každý den.. A navečer buď nějaká pohádka, karneval, nebo lampiony. Ještě jedna věc, která se mi strašně líbila, a to… Že i šéf hotelu, se sám stará o luxus klientů… Všem doporučuji… Díky moc Andrea s rodinou. Pokoj 410

Andrea Stejskalová Jarošová – 30.7.2016

Dobrý den,

je pravda, že píši po delší době, ale dřív jsem to bohužel nezvládla. Nicméně to nemění nic na tom, že bych ráda touto cestou poděkovala Vašemu celému týmu za skvělou snahu a péči nejen o nás dospělé, ale i o naše děti.
Vaše ochota a úsměvy rozdávané na každém kroku od časných ranních hodin do pozdních večerních, proplétání se neustále mezi spoustou dětiček, kteří běhají po hotelu ať už v jídelně nebo po chodbách. Vytvoření animačních programů pro ně tak aby si rodiče mohli alespoň chvíli odpočinout a načerpat energii. dále děkujeme za skvělé stravování nejen pro děti, ale i dospělé, velké porce. Byli jsme u Vás 4 dny a nestihli jsme se vůbec nudit, zároveň víme, že je mnoho míst, které jsme nestihli nebo nezvládli navzdory nepřejícímu počasí navštívit. Jsem přesvědčená o tom, že se k vám ještě jednou vrátíme a budeme chodit po okolí kde jsme nebyli. Moc děkujeme a vřele Váš hotel doporučuji pro rodiny s dětmi dál. I přes dlouhé cestování k Vám od nás z daleka tj. 5 hodin, protože jsem byla opravdu velmi mile překvapena a nikde jsem tak skvělý hotel upravený pro rodiny s dětmi nenašla.
Přeji hezký den a jsem s pozdravem

Jana Tonhauserová

Jana Tonhauserová

13346829_1791642971055313_1371262173184602576_n   Chceme touto cestou poděkovat celému personálu za příjemný pobyt na letošní „školandě“, vstřícnost a milé jednání po celou dobu pobytu. Poděkování patří také všem, kdo se starali o úžasné snídaně (!!!), obědy i večeře. Děkujeme. Tým ZŠ Žernosecká, Praha

ZŠ Žernosecká, Praha

11026321_1701578623404162_5042892149799757211_n  Dnes jsme se vrátili z týdenního pobytu na škole v přírodě v hotelu Javor. Musíme moc pochválit celý tým pana Petra Vernera, který se po všech stránkách výborně staral o našich 125 žáčků. Ubytování, fantastické jídlo i program s instruktory byly vynikající. Ještě jednou všem děkujeme a zejména panu Vernerovi za skvělou organizaci a jeho ochotu.
Za Základní školu Praha-Lipence Petra Zímová.

Základní škola Praha-Lipence

Děkujeme za krásný pobyt na Vašem hotelu. Velké díky ptří především Vašim instuktorům na lyžování. POMERANČI + ONDROVI, DĚKUJEME, dokázali jste to, co se jiným nepodařilo. Vaše výuka naše prcky tak zaujala, že věříme v jejich budoucí kladný přístup k lyžování. DÍKY

Rodina Páleníkova a Pfefferova – 13.2.2016

1932458_10201427492110560_474619255_nChtěli bychom tímto poděkovat za krásně strávený týden v horách, za výborné ubytování, vynikající stravu a v neposlední řadě za vytrvalou ochotu a vstřícnost veškerého personálu hotelu Javor. Těšíme se opět za rok na skvělé škole v přírodě a lyžařském výcvikovém kurzu!
Děkuji za žáky, učitele a instruktory Základní školy Dolní Beřkovice.

Nikki Basařová – 18.1.2016

12321297_10206999591141956_7519080356876695552_nV první řadě musím pochválit a vyseknout poklonu personálu. Ve spoustě restaurací se tváří personál otráveně, jenom vidí přicházet rodinu s dětmi. Zde personál s úsměvem na tváři bravurně kličkuje mezi caparty a ještě má sílu žertovat při vyřizování objednávky.

Druhá věc je stravování. V rámci Silvestrovského balíčku byla pouze možnost plné penze, ke které většinou nemám důvěru a v jiných hotelích se mi často vybavovali zážitky z dětství a školních jídelen a ve finále se pak dojídal jinde v restauraci z klasického jídelního lístku. V tomto hotelu však byla všechna jídla výborná, takže nebyla nutnost jídelák ani otevřít. Měl jsem tak možnost využít večer pouze chuťovky – utopence, hermelín, cibulové kroužky a i z těch jsem byl nadšený. Rozdíl mezi koupenými polotovary jinde a zde vlastními silami připravenými kousky z kvalitních surovin je opravdu znát. Držím palce, ať vám to vydrží a za rok to přijedeme zkontrolovat. :)

Petasek von Slavik – 4.1.2016

12508997_957557680947537_7364206954232552993_n   Je to tu naprosto dokonale je to skutecne baby frendli hotel. Perfektni pristup pana provozniho, ktery trapci s detma kazdy den, perfektni instruktori!!! Pomeranc predevsim a skvely personal klickujici s usmevem mezi malymi detmi. Dekujeme obsluze baru za pratelske jednani a jiste budeme jezdit i nasledujici roky

Andrea Andy – 6.2.2016

11246033_10202794793430439_5956545258285734562_n  Nádherný hotel, ochotný personál, výborná kuchyně spíše pro rodiny s dětmi ale i ve dvou s přítelkyní se nám tam líbilo :-).

Honzin Dušek – 18.1.2016

1932458_10201427492110560_474619255_n  Chtěli bychom tímto poděkovat za krásně strávený týden v horách, za výborné ubytování, vynikající stravu a v neposlední řadě za vytrvalou ochotu a vstřícnost veškerého personálu hotelu Javor. Těšíme se opět za rok na skvělé škole v přírodě a lyžařském výcvikovém kurzu!
Děkuji za žáky, učitele a instruktory Základní školy Dolní Beřkovice.

Nikki Basařová – 18.1.2016

12321297_10206999591141956_7519080356876695552_n  V první řadě musím pochválit a vyseknout poklonu personálu. Ve spoustě restaurací se tváří personál otráveně, jenom vidí přicházet rodinu s dětmi. Zde personál s úsměvem na tváři bravurně kličkuje mezi caparty a ještě má sílu žertovat při vyřizování objednávky.

Druhá věc je stravování. V rámci Silvestrovského balíčku byla pouze možnost plné penze, ke které většinou nemám důvěru a v jiných hotelích se mi často vybavovali zážitky z dětství a školních jídelen a ve finále se pak dojídal jinde v restauraci z klasického jídelního lístku. V tomto hotelu však byla všechna jídla výborná, takže nebyla nutnost jídelák ani otevřít. Měl jsem tak možnost využít večer pouze chuťovky – utopence, hermelín, cibulové kroužky a i z těch jsem byl nadšený. Rozdíl mezi koupenými polotovary jinde a zde vlastními silami připravenými kousky z kvalitních surovin je opravdu znát. Držím palce, ať vám to vydrží a za rok to přijedeme zkontrolovat.

Petasek von Slavik – 4.1.2016

298956_2206925445169_1700665_nSvatomartinské hody v Krkonoších v hotelu Javor – děkujeme všem za tento výjimečný pobytový a kulinářský zážitek. Kuchyně vynikající, husička neopakovatelná, ochutnávka moravských vín výborná. Přijeli jsme sice bez malých dětí, ale o všechny jiné děti postaráno na jedničku s hvězdičkou, o nás také, zkrátka – nikdo není opomíjen, o všechny se personál perfektně postará. Přijedeme zase o Vánocích, i s prarodiči, kteří neodolali, těšíme se všichni na pobyt. Kolem nádherná příroda, pořád je co objevovat. Děkujeme, moc jsme si odpočinuli. Majerovi s kočkou Tínou
P.S. kocourkovi Mikešovi přejeme brzké uzdravení z pádu ze stromu, určitě se všechno zahojí.

Marcela Majerova – 17.11.2015

Strávili jsme v hotelu pět dní. Vše v pořádku,ochotný personál,skvělá kuchyně. Jen bohužel moc pobíhajících dětí na náš vkus. Nicméně příští rok se vyhneme víkendu a bude to dokonalé…

Eva Homolková – 14.9.2015

Právě jsme se vrátili z pobytu na 3 noci, s kamarádkou a 3mi dětmi (16m, 2r, 5r). Hotel je výborný, překvapila nás ochota a pochopení personálu, všichni byli strašně milí, naprosto skvělá a chutná kuchyně, snídaně obrovský výběr.. Hotel má celkem 4 dětské koutky – 2 uvnitř, 2 venku takže pro pobyt s dětmi super. Hotel má animační programy, které jsme vzhledem k věku dětí nevyužili, ale třeba i proto stojí za to se na hotel minimálně ještě jednou vrátit. Za nás 1*. Moc děkujeme a doporučujeme dále ! Emotikona smile Pokoj č. 407+408

Lucka Kocmanová – 23.9.2015

Včera jsme se vrátili z pobytu v hotelu Javor. Prožili jsme zde nádherný týden. Pěkné ubytování, na pokoji tekuté mýdlo, ručníky, které nám uprostřed pobytu vyměnili za čisté, dostatek toaletního papíru. Bohaté snídaně, obědy a večeře – výběr ze dvou jídel, vše velmi chutné a veliké porce. Pro zpestření pobytu infrasauna, venkovní vířivka, masážní křesla. Manžel využil i vyhlídkovou jízdu na sněžném skútru. Měli jsme s sebou 14ti měsíčního chlapečka. Hotel je vybaven i pro takto malé děti. Za poplatek je možno zapůjčit postýlku, dětské chůvičky apod. Na chodbě je koš na plenky i kontejnéry na tříděný odpad, 3 dětské koutky, přebalovací pult, lednice a mikrovlnka. Měli jsme s sebou i malého pejska. Vše v pohodě a bez problémů. Jedním slovem spokojenost. Personál velmi milý a příjemný. Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se o nás starali. Určite se k vám rádi zase vrátíme. Valachovi, K. Tyllová a malý Jáchymek

Alena Valachová – 16.5.2015

Dobrý den,dnes jsme se vrátili z Hotelu JAVOR už teď musím říct že se příští rok vrátíme zase,ale tentokrát na týden 4dny bylo málo :-) a musíme to naplánovat aby byl sníh :-)) Obsluha pánská i dámská na jedničku s deseti hvězdičkami :-) jsou moc milý a vstřícní nic není problém :-) slečny na recepci totéž :-)prostě od pana ridiče(který vám vyveze zavazadla i vás k hotelu) po paní na úklid(všude je krásně čisto hračky srovnané pokoje krásně čisté koupelna vyleštěná :-) jako doma :-) je všechno SUPR.program pro děti skvělý,bohužel jsme byli jen na vyrábění masek a večer už jsme nestrašili,naše děti usli již v 19.30 :-) jídlo výborné,snídaně bohaté (sladké věci-bábovka,koláče,lívance,salámy,sýry,pomazánky,párky,polévka,marmelády,nutela,kuličky,musli,ovocný salátek,zeleninka atd.je toho opravdu moc oči by jedli,ale břicho už je plné :-) oběd i večeře (výběr je ze dvou chodů) k obědu je i polévka, my měli plnou penzi.Dělají různé koktejly alko i nealko,akce kavá s moučníkem za 55kč což se mi zdá supr,hlavně velký kus dortíku :-) MOC JSME SI TO UŽILI A ZA TO DĚKUJI VŠEM Z HOTELU JAVOR.RODINA SKOPCOVA.

Helena Skopcová – 25.3.2015

Včera jsme se vrátily z 2denního pobytu v hotelu Javor. Musím říci že jsme si to báječně užily, hotel prochází rekonstrukcí a je to znát. jídelna, bar super. Doufám že se pak vrhnou na pokoje a koupelny, protože ty by potřebovaly vylepšit. :) Jídlo bylo moc dobré, za sebe říkám velké porce. I dětem chutnalo. Snídaňový bufet super. Nemůžu nic vytknout. Měli toho dost na výběr. Výlety v okolí hotelu paráda. Jízda mašinkou se dětem moc líbila. příští rok vyrazíme znovu.

Lenka Andresová – 8.10.2015

Díky za krásný pobyt, který jsme si aktivně užily a rády se ještě někdy vrátíme.

Alena Tihounová a Jiřina Vacková

Včera jsem se vrátili z hotelu Javor :) . Všem můžu jen doporučit. Příjemný personál od Pana provozního až po Paní pokojskou. Hotel je zaměřený pro děti, takže i výtečný relax pro rodiče. Už se těšíme na zimu.

Hana Čermáková